Privacyverklaring
Uw privacy wordt door ons gerespecteerd. Westenrijck streeft ernaar om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen en zal vertrouwelijk omgaan met de informatie die u bij ons aanlevert. In de hulpverlening wordt er gedocumenteerd over zorgvragers en is het zeer belangrijk dat deze informatie niet door derden in is te zien. Bij de verwerking van persoonsgegevens nemen wij de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy in acht. In deze privacyverklaring informeren wij u over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan.

Categorieën persoonsgegevens
Voor het opstellen van een zorg- en eventueel woonovereenkomst en de uitvoering daarvan laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Afhankelijk van de dienst die u gebruikt kunnen wij de volgende gegevens verzamelen:

  • NAW-gegevens;
  • geslacht;
  • leeftijd;
  • e-mailadres;

 

Doeleinden gegevensverwerking
De gegevens die op de website door u worden opgegeven worden gebruikt voor de beoordeling of de zorgvraag of  vacature passend is.

Indien geen sprake is van een passende zorgvraag of vacature worden de gegevens die tot dat moment verwerkt zijn binnen één maand verwijderd.

Indien naar aanleiding van de ingevulde gegevens een oriënterend gesprek wordt gepland met de betreffende zorgondernemer.

Indien er geen zorg- of arbeidsovereenkomst tot stand komt, worden de gegevens die tot op dat moment verwerkt zijn binnen één maand verwijderd. Indien u toestemming geeft tot het bewaren uw gegevens blijven deze gedurende 1 jaar bewaard. Deze worden bewaard met als doeleinde dat de zorgondernemers die

De persoonsgegevens die door ons worden verzameld, worden gebruikt voor de volgende
doeleinden:

  • In contact brengen met aangesloten zorgondernemers;
  • inplannen van afspraken;
  • uw wensen en aangegeven voorkeuren beheren;
  • verbeteren van onze dienstverlening.

 

Beveiligingsmaatregelen
Om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen, hebben wij passende beveiligingsmaatregelen getroffen.

Grondslag voor gegevensverwerking
Wij mogen alleen rechtmatig persoonsgegevens van u verwerken als wij dat doen op basis van een juridische grondslag. Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst tussen u en ons, zoals neergelegd in artikel 6 lid 1 sub b van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken voor een ander gerechtvaardigd belang, zoals het informeren van onze cliënten over actualiteiten of wijzigingen in onze dienstverlening. Deze grondslag is neergelegd in artikel 6 lid 1 sub f van de AVG.

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden
Wij verstrekken uw persoonsgegevens in beginsel alleen aan derde partijen indien u daar zelf uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven.

Bewaartermijnen

Wij zullen uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is met een maximum van de in deze privacyverklaring beschreven doeleinden, tenzij dat nodig is op grond van een wettelijke verplichting. Voor het bewaren van uw medische gegevens hanteren wij de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar. Betaalgegevens worden minimaal 7 jaar bewaard zoals het fiscaal verplicht is om de boekhouding te bewaren.

Uw rechten
Wanneer u persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt, heeft u verschillende rechten die u kunt uitoefenen. Zo heeft u recht op inzage, rectificatie en het wissen van uw gegevens. Ook kunt u ons verzoeken om uw gegevens aan u of een andere partij over te dragen of om de gegevensverwerking te beperken. Het staat u daarnaast vrij om bezwaar te maken tegen een verwerking van uw gegevens. U kunt bovendien uw toestemming voor de gegevensverwerking altijd intrekken. U kunt uw verzoek kenbaar maken door telefonisch contact met ons op te nemen of persoonlijk bij ons aan te komen op locatie. Wij streven ernaar om binnen 14 werkdagen op uw verzoek te reageren.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Klacht indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens
Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan, dan kunt u een klacht hierover indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens. De contactgegevens van de Autoriteit persoonsgegevens vindt u op:
www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben na het lezen van deze privacyverklaring dan kunt u hiervoor contact met ons opnemen.

Dit kan via info@westenrijck.nl of 0650447366.