Elk jaar evalueren wij de kwaliteit van het aanbod

Elk jaar is er een persoonlijk en formeel overleg tussen zorgondernemers, bewoner en ouder/vertegenwoordiger. Uitgangspunt is dat wij samen tot een terugblik komen van de gang van zaken zoals die in het woonhuis verlopen. Wat ging er goed, wat ging niet goed en hoe kunnen we het met z’n allen beter of anders doen. Het resultaat wordt vastgelegd in een kwartaalstatus van elke bewoner.

Elke 2 jaar houden wij een klanttevredenheidsonderzoek

Tijdens deze schriftelijke enquête krijgen onze cliënten en/of ouders de gelegenheid om hun mening te geven over de kwaliteit van de zorg. De uitslag van deze enquête wordt zowel besproken in de Ouderraad als in het managementoverleg, waarna vastgesteld wordt op welke gebieden wij ons verder kunnen verbeteren.

Ouderraad

Westenrijck beschikt over een ouderraad, bestaande uit een voorzitter (afkomstig uit de ouders cq vertegenwoordigers van onze cliënten), 6 tot 8 ouders. Elke 3 maanden komen zij bij elkaar en worden alle door de ouders en/of bewoners aangebrachte agendapunten besproken. Verder worden er vanuit de directie alle van belang zijnde zaken op gebied van beleid, financiën en personeel ingebracht en besproken.

Klik hier voor het Reglement Ouderraad.

Ook de behandeling van klachten is formeel geregeld

Wanneer er klachten zijn over de bejegening, de samenwerking of de gemaakte afspraken, dan verwachten wij dat deze klachten ons als zorgondernemers in een vroeg stadium bereiken.

Als wij er samen niet uitkomen, dan zal de klacht worden voorgelegd aan de Klachtencommissie van Westenrijck, bestaande uit 4 ouders cq vertegenwoordigers van onze cliënten) en 2 leden van de Raad van Commissarissen.

Indien de klacht dan nog niet tot tevredenheid is opgelost, kunt u de klacht voorleggen aan De Geschillencommissie.

Vervolgens bestaat uiteraard in alle gevallen de mogelijkheid het geschil of klacht voor te leggen aan de kantonrechter.

Alle klachten kunnen schriftelijk worden gezonden aan:

Klachtencommissie Westenrijck
Haasdijk 6
3216 LD Abbenbroek

De Geschillencommissie
Postbus 90600
2509 LP Den Haag